Bijkomende Sentinel-5P luchtkwaliteitsgegevens

Bijkomende Sentinel-5P luchtkwaliteitsgegevens

Sinds 2019 werken BIRA-IASB en VITO samen aan het leveren van gerasterde dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse Sentinel-5P TROPOMI luchtkwaliteitskaarten. Sinds januari 2021 bieden we reeds Sentinel-5P luchtkwaliteitsgegevens voor stikstofdioxide (NO2) en koolmonoxide (CO) via onze Terrascope-services aan.

Nu zijn we verheugd om twee extra luchtkwaliteitsproducten aan te bieden, namelijk methaan (CH4) en formaldehyde (HCHO). Deze kwalitatieve dataproducten zijn interessant voor verschillende eindgebruikers, waaronder het algemeen publiek, gezondheidsorganisaties, klimaatwetenschappers en beleidsmakers.. Ontdek de vier beschikbare Sentinel-5P-producten voor luchtkwaliteitsgegevens via de Terrascope-viewer.

  • stikstofdioxide (NO2)
  • koolmonoxide (CO)
  • methaan (CH4)
  • formaldehyde (HCHO)
     

ontdek de data

Monitoring van de atmosferische methaantoename

Methaan (CH4) is een sterk broeikasgas dat zowel door natuurlijke (bijv. wetlands, ontdooiende permafrost, vee) als antropogene bronnen (bijv. petrochemische industrie, kolenwinning, stortplaatsen) wordt uitgestoten. Methaan is een krachtig broeikasgas: het vermogen om warmte op te vangen is ongeveer 30 keer hoger dan dat van koolstofdioxide (CO2), maar de levensduur in de atmosfeer bedraagt slechts ~10 jaar, vergeleken met honderden jaren voor CO2. Als gevolg van de opwarming van de aarde hebben de effecten ervan (bijvoorbeeld  een toename van het ontdooien van de permafrost) de afgelopen twee jaar geleid tot een snellere groei van methaan in de atmosfeer, zoals onlangs is gerapporteerd door de Copernicus Climate Change Service (C3S). Het is daarom van het grootste belang om de stijging c.q. daling – bij effectieve beleidsmaatregelen – van atmosferisch methaan nauwlettend met TROPOMI-observaties te monitoren.

Formaldehyde dataproducten ter ondersteuning van klimaatstudies

Naast de gemiddelde data voor methaan, leveren we nu ook formaldehyde (HCHO) dataproducten aan. Formaldehyde wordt geproduceerd als tussengas in de meeste chemische vormingsketens die CO en uiteindelijk CO2 produceren. Verder is het een indicator voor de aanwezigheid van bepaalde componenten die betrokken zijn bij de productie van giftig troposferische ozon (O3). Formaldehyde ontstaat vooral bij het verbranden van biomassa, terwijl het in gematigde streken als gevolg van menselijke activiteiten (bijvoorbeeld door verkeer en industrie) ontstaat. Detectie is zeer relevant in klimaatstudies om onder meer deze antropogene emissieveranderingen op te volgen

Update van alle atmosfeerproducten

Alle beschikbare producten (NO2, CO, CH4, HCHO) die van Sentinel-5P TROPOMI data afkomstig zijn, gebruiken nu Data Set Specifications v2. Het volledige archief is herwerkt en het is nu consistent sinds de eerste producten in 2018. Al deze producten dragen nu versienummer v200.

blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!