Privacyverklaring

Privacyverklaring

Lees hier de Privacyverklaring van Terrascope.

VITO NV hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

De verwerking van persoonsgegevens binnen VITO NV is steeds onderworpen aan Belgisch recht.

Indien u een basis gebruiker bent, is het niet nodig u te registreren. Een basis gebruiker dient geen persoonsgegevens over te maken aan VITO NV.

Indien u een geavanceerde gebruiker bent, is een voorafgaande registratie vereist.

De verwerkingsverantwoordelijke van VITO NV betreft: assist-dpo@vito.be, (Boeretang 200 – 2400 Mol).

De gebruiker kan VITO NV steeds contacteren voor eventuele klachten via info@terrascope.be.

Het gebruik van dit Platform houdt uw toestemming in met ons privacybeleid, alsook met eventuele wijzigingen hieraan. De wijzigingen zijn automatisch van kracht na publicatie en u wordt dan ook verzocht om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.


 

 1. REGISTREREN EN VERWERKEN GEGEVENS

  De geavanceerde gebruiker zal bij de registratie voornaam, naam, gebruikerscategorie, gebruiksveld en e-mailadres overmaken aan VITO NV. Het overmaken van deze persoonsgegevens aan VITO NV is noodzakelijk om toegang te krijgen tot het Platform. Deze gegevens worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van VITO NV.

  VITO NV is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die worden opgeslagen via deze website.

  De gebruiker beschikt steeds over het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens via het e-mailadres info@terrascope.be. Tevens heeft de gebruiker steeds recht op gegevensoverdraagbaarheid.

   
 2. CORRECTHEID GEGEVENS

  U garandeert dat de gegevens die u meedeelt correct en volledig zijn. De mededeling van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan gesanctioneerd worden met tijdelijke of definitieve uitsluiting van de gebruiker van het Platform.

   
 3. GEBRUIK GEGEVENS

  Deze persoonsgegevens zullen buiten VITO ook toegankelijk zijn voor ESA en Belspo voor wetenschappelijke doeleinden. VITO NV, ESA en Belspo zullen de enige ontvangers zijn van de persoonsgegevens.

  VITO NV zal deze persoonsgegevens gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden en het verrichten van statistische analyse. De gebruiker kan bij de registratie aanvinken of zijn/haar gegevens tevens voor marketingdoeleinden mogen aangewend worden. Zonder uw toestemming zullen uw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden worden doorgegeven aan derden.

  ESA en Belspo zullen de persoonsgegevens enkel voor statistische analyse mogen aanwenden, in het kader van beleidsondersteuning.

  Ook heeft de gebruiker de keuze om zich al dan niet in te schrijven voor de nieuwsbrief. De gebruiker zal de nieuwsbrief enkel ontvangen mits inschrijving hiervoor.

  De gebruiker zal enkel mails ontvangen van VITO NV mits uitdrukkelijke toestemming bij registratie.

   
 4. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  VITO NV heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de databanken waarin de persoonsgegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik en tegen verlies of diefstal. Deze beveiligingsmaatregelen zullen regelmatig geëvalueerd en zo nodig aangepast worden.

   
 5. TERMIJN BEWARING GEGEVENS

  VITO NV zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig of indien de gebruiker hierom verzoekt b.v. niet langer geregistreerd als geavanceerd gebruiker.

  De gegevens zullen onmiddellijk gewist worden indien deze website niet langer bestaat.

   
 6. INZAGE EN CORRECTIE GEGEVENS

  Indien u uw persoonsgegevens wenst in te kijken, te corrigeren of te wissen of indien uw vragen heeft bij ons privacybeleid, kan u steeds contact met ons opnemen via: info@terrascope.be. Deze handeling geschiedt steeds kosteloos.
   

Voor klachten omtrent het privacybeleid neemt u best eveneens contact op met: assist-dpo@vito.be

blijf op de hoogte!
abonneer op onze nieuwsbrief
nieuwe perspectieven

Blijf op de hoogte!